Skip to content

Электроэнергетика кафедрасы

Соц.сети
Кәсіби практика

Электр энергетикасы білім бері бағдарламасының студенттері оқу қызметі кезінде алған іскерліктері мен дағдыларын бекітуге мүмкіндік беретін практика базаларын кеңінен таңдау мүмкіндігіне ие. Студенттер оқу практикасын университетте, кафедра зертханасында, электр энергетикасы мамандарын даярлайтын полигонда жүргізеді.

Оқу практикасы

Студент мамандықтары 5В071800 және 5В060400 практика албарының кең талғам мүмкіндігі, оларға ұсталықты және дағдылықты баян етіп қойды, оқу қызмет барысында алу. Оқу практикасын студенттер университетте өтеді, кафедраның зертханаларында.

Базалық практика: 
  • ТОО ЭПК «Forfait», г. Костанай;
  • ТОО «МРЭТ», г.Костанай
  • Филиал ТОО «Эл НурСервис» в городе Костанай;
  • ТОО «Достар 09»;
  • ТОО «MVF GROUP».